-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

نبرد دوتفکر، دو جهان بینی؛ طالب وضد طالب

عبدالحی «خراسانی»

واژه "برادر" لغت غلط و غير حقوقى براى تعريف دشمن شرير و خبيث ملت افغانستان است ."برادر" خواندن تروريستان مزدور سازمان هاى جاسوسى كشور هاى " ثلاثه" نه مبنا حقوقى دارد، نه قرآنى و نه مستند به تاريخ صدر اسلام است ، فقط مبناى بدويت و قبيله گرايى دارد.
اگر پيوند خونى و قومى مقدس و معتبر مى بود؛ فرزند نوح غرق نمى شد، ابولهب نفرين نمى گرديد، بلال با آن لهجه مؤذن رسول خدا نمى بود و روايت معروف در باره سلمان فارسى روايت نمى شد.
در تاريخ صدر اسلام هم تمام جنگهاى اوليه در عصر حضرت ابوبكر صديق ( مخالفين پرداخت زكات ) و حضرت على ( صفين و جمل و نهروان )همه بين قريش و بنى هاشم و بنى اميه و حتى اصحاب و برادران و فاميل و خانواده اتفاق افتاد و همه از يك قوم و يك خانواده بودند، اما كسى نيامد برادر بودن را مطرح نموده باشد و به اعتبار قوميت انها را برائت داده باشند!
اين برادر خواندن هاى مكرر باند تروريست طالبان فقط براى يك هدف قومى و غير اسلامى و غير حقوقى عنوان مى شود و انهم فراهم نمودن بستر مناسب جهت تضعيف روحيه اى نيروهاى امنيتى و نظامى كشور مى باشد.
كسانيكه طالب را برادر مى خوانند به صورت طبيعى برادر مانيستند و نتيجه اين مى شود كه ما داراى دو تفكر و جهان بينى هستيم و مقوله وحدت ملى و كشور ملت افسانه و رويايى بيش نيست .
از انجا كه طالبان دشمن مردم ما ، فرهنگ ما، تمدن ما ، هويت ما ، تاريخ ما، زبان ما و سرزمين ما مى باشد و لهذا هركسى كه انها را برادر خطاب مى كند؛ چه حكمتيار باشد، كرزى باشد و رئيس حكومت باشد، دشمن ما تلقى مى شود ؛ زيرا دوست دشمن ما دشمن ماست چه رسد به برادر دشمن ما .