-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۴, پنجشنبه

این آقاغیراز «حفظ جنگ» درافغانستان چیزدیگری نگفت

غلط اندازی های دبیرکل ناتو خریدن زمان انتظار وفرصت برای تعامل با رقبای جهانی است.سخنرانی و پاسخ های زنده ینس استولنبرگ دبیرکل ناتو چشم انداز تیره ای برای افغانستان ترسیم کرد. هیچ نکته ای جاذب و مفید نداشت. هیچ نشانه یی برای بهبود وضعیت در افغانستان درآن به چشم نمی خورد. بخش دیگری از چرت گویی های رسمی و مناسبتی بود. او گفت که سربازان ناتو اگر احتمالن درافغانستان افزایش هم پیدا کنند، به منظور جنگ با تروریزم نخواهد بود؛ از سوی دیگر چپ وراست اشاره می دهد که ماعلیه تروریزم مبارزه می کنیم! این مبارزه را در کدام قلمرو موهوم انجام می دهید؟ می گوید که سربازان تازه به افغانستان پیاده می شوند؛ اما نه برای جنگ! برای آن که به نیروهای ملی افغانستان «آموزش» ( نه اسلحه تهاجمی با آتش قوی) بدهند.
این است «حمایت قاطع» از افغانستان؟
این 13 نفر هزار نفر حاضر درقرارگاه ها درافغانستان به چه کاری مشغول اند؟ یک واحد همیشه فعال طیاره های بی سرنشین، تخم تروریزم را در همه جا خشک می کند. ناتو تروریزم را پدیده ای بی آدرس نشان می دهد؛ درحالی که پیوسته از وخامت اوضاع افغانستان قصه می خواند. تیت وپرک سازی افکار عامه دیگر کار آیی خود را باخته است. 
 این ابهام دیگر ابهام نیست، یک پالیسی صریح حفظ جنگ درافغانستان به کمک طالبان و اردوی ملی افغانستان است. با این حال، گزارش هایی غیررسمی مشعر اند که ترمپ قرار است درقندهار نیروی تازه پیاده کند. قرار است در «گورستان امپراتوری ها»  چه اتفاقی بیافتد؟