-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

میعاد گاه او، ترکیه نیست؛ خط مقاومت در جوار ارگ کابل است.


 کاریزمای اجتماعی جنرال دوستم، آخرالزمانی است؛ باکی نیست درسفرباشد یا درحضر.

جنرال دوستم چشم انداز کامل یک عصرمبارزه برای عدالت است. تنها قبله اعتماد برای ازبک ها نیست؛ پیچ وخم توان سوز سالیان دراز دربه دری ها نشان داده است که هزاران تن از روشنفکران و شهرنشینان اقوام مختلف بر وفاداری جنرال به مردم و کاکه گی سیاسی بی زوال وی مستظهر اند.

درقلمرو دوستم، مذهب و سیاست به راه خود می روند؛ فرهنگ و حیات اجتماعی با انضباط وهمزیستی عمومی دریک آلاچیق آرام می گیرند و ذخیره های سوخت عناصر کژبین و مفتشین عقاید، خود به خود ته می کشد.
دوستم صورت حساب خود را در شیرپور جا گذاشته است و آنانی که برای ختم دوستم، درچاه ماه شماری و روزشماری افتاده اند؛ نه ویژه گی منازعه افغانستان را به درستی می شناسند؛ نه جنرال دوستم را. غیابت فزیکی وی از شیرپور، غیرحاضری از افغانستان نیست؛ وضع الجیش جنبش ملی با تمام قدرت و یک پارچه گی پا برجاست. عجوزۀ رفاه و نعمت و تبعید،( آن چنان که دیگران را بلعید) بروی مستولی شدنی نیست. او مکتب دفاع از بقا ویکی از استثناآت تاریخ نوین افغانستان است. میعاد گاه جنرال، ترکیه نیست؛ خط مقاومت در جوار ارگ کابل است. قانونمندی تاریخ وجامعه، زایش انرژی ها و استمرار برای بقا وعدالت است. ما تازه در فاز نخست یک پایان و یک آغازی دیگر قرار داریم.