-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

بمباران شبکه ای بر حکمتیار شروع شده است.

امرالله «صالح»: هیچ عنصر بد نیت دربرابر غرش رسانه ها تاب ایستاده گی ندارد.حكمتيار: جلو رسانه هاي شرير و فساد پيشه گرفته شود

صالح: از آزادی بیان کسانی می ترسند و رنج می برند که توان پاسخگویی به ملت را ندارند. شماری از رسانه های افغانستان موثر ترین وسیله افشا گری های گذشته و کنونی اند. گسترش فعالیت رسانه ها همانند روشن انداز هایی خواهد بود که اخفا شدن و اخفا کاری را برای مجرمین ، زور گویان ، افراد با کارنامه های ننگین و سیاه ، نفوذی ها و حلقات ضد منافع وطن مشکل و ناممکن می سازد . با تمام کاستی هایی که موجود است رسانه های افغانستان دستاورد بزرگ ملی محسوب میشود. تنها پیرزوی ترور و طالب و همنوعان شان میتواند این دستاورد را از ما بگیرد وبس. با حمایت از رسانه ها این حنجره های همگانی را چنان نیرومند و قوی بسازیم که هیچ عنصر بدنیت در برابر غرش آنها ایستاده نتواند.