-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۸, دوشنبه

شوروشعف تمامیت خواهی که درارگ تمرکز کرده، به غیر از دوره نادرخان، درهیچ دوره ای دیگر نظیر نداشته است. اما دکترغنی علی رغم تشویق های گلبدین، اسماعیل یون و شماری دیگر از نیاموخته گان از روزگار برای بستن کاخ سپیدار، چرا دست به چنین کاری نزده است؟ غنی توان و صلاحیت چنین کاری را ندارد. در سند تأسیس حکومت مشترک، وزیرخارج امریکا امضاء گذاشته و از تصویب رسمی هند وایران نیز گذشته است. ورنه غنی اشتهای داغی برای این نا بخردی در سر دارد.