-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

غرب شاخه ملامنصور را از چنگ روسیه بیرون کرده است.

هارون «سرقندی»


داده ها نشان میدهد که روسیه در پی بحرانی ساختن افغانستان درپی گرفتن انتقام از غرب است ولی بد بخت ما می شویم و امکان هرنوع جنگ وکودتا وشورش گری وجود دارد. نفوذ روسیه فوق العاده رو به گسترش است؛ ولی غرب در بخش هایی از مناطق توانسته طالبان شاخه ملامنصور را که مربوط روسیه است دوباره استخدام کند؛ یعنی پس از روش پروفلکتیک که یک روش استخباراتی است؛ اما آن چه به نفع ما شهروندان این کشور است امنیت وجلوگیری از هرنوع بحران ومعامله برسرما است ونباید روزگار خود را خراب کنیم وقربانی جنگ سرد بین روسیه وغرب شویم. کشورهایی را به حیث دوست قبول کنیم که برای امنیت واقتصاد ما همکاری می کنند واگر کشورها در خاک ما باهم رقابت میکنند باید رقابت شان برسرپیشگام شدن برای تامین امنیت، اقتصادوتوسعه برای مردم ما باشد در غیر آن هر شهروند کشور اگر برای اهداف بیگانه ها که نابودی امنیت و اقتصاد ما می باشد؛ کار کند؛ خایین ملی است و وظیفه هرشهروند کشور است که همچو خاینان را افشا کند و اگر ترسید وپنهان کرد خود خایین است وهرگز صاحب امنیت ،اقتصاد و کشور مستقل نمی شویم.