-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

تحلیل گران امریکا: باید بررهبری طالب درکویته حمله شود

پاکستان برای خود امریکا چقدر درد سر شده است!منبع اطلاع رسانی امریکایی موسوم به War on the Rocks نوشته است که پاکستان چالش اصلی برای افغانستان است. رهبران آن کشور بدین باورند که بیش چه آنان به امریکا محتاج باشند امریکا به آن ها نیازمند است. پاکستان از نظر مخارج نظامی و تجهیزات به امریکا متکی است. امریکا یا باید تسلیم این فریب شود یا آن که با یک جنگ مهار گسیخته در جنوب آسیا رو به رو شود.
امریکا برای آن که پاکستان را وادار کند نسبت به طالب و حقانی در سیاست خود تغییر بیاورد باید به طور جدی به طرف بفهماند که اگر آن ها علیه این گروه ها دست به اقدام نزنند، واشنگتن خود به چنین کاری اقدام خواهد کرد. امریکا درسال ۲۰۱۱ درحمایت از مبارزه علیه تروریزم سه میلیارد و شش صد میلیون دالر در اختیار پاکستان قرار داد. کنگره از وزارت خارجه می خواهد که در خصوص اقدامات پاکستان علیه تروریزم وضاحت دهد. وقت آن است که در رابطه به دادن کمک های مشروط به پاکستان با جدیت و دقت برخورد شود. اگر پاکستان قادر به سرکوب رهبران تروریست ها در مناطق مرزی نیست یا تمایلی به چنین امری ندارد امریکا خود باید با اعزام واحد های عملیاتی ویژه این هدف را برآورده کند.
درگزینه بعدی در باره حمله برمرکز رهبری طالبان درکویته و دیگر مناطق شورشی فیصله صورت گیرد و مسوولیت انجام حملات باید به «فونیکس پروگرام» واگذار شود که در جنگ ویتنام مراکز رهبری و تدارکاتی ویتکنگ ها را مورد حمله قرار می داد.