-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

پاکستان برای مبارزه با یک گروه جهادی گروه دیگری را به کار انداخته است.به حواله دی اندین اکسپرس، شماری از قانون گزاران امریکایی گفته اند که روابط هند و افغانستان برای پاکستان قابل تحمل نیست و ازین رو آن کشور طالبان وشبکه حقانی به عنوان ابزار جنگ نیابتی علیه افغانستان به کار می گیرد. سیت جونز رییس مرکز بین المللی و سیاست دفاعی در موسسه راند درجلسه استماعیه مجلس سنای امریکا گفت: هند متحد نیرومند افغانستان درسطح منطقه است واین برای پاکستان قابل قبول نیست. هند دشمن است... درحالی که حکومت افغانستان متحد عمده هند به حساب می آید. 
بیل ریگو ویراستار موسوم به ژورنال جنگ طولانی نیز در محضر سنای امریکا اظهار داشت: پاکستان سیاست هایش دررابطه به استراتیژی عمق استراتیژیک را تداوم بخشیده و از هر وسیله ای در جنگ با هندوستان استفاده می کند. متاسفانه شماری از گروه های جهادی مولود که برای اهداف عمق استراتیژیک وجنگ علیه هند در افغانستان مستقر می باشند پاکستان گروپ های دیگری را برای سرکوب آنان سازمان داده است. متاسفانه آن کشور این مساله را قبول ندارد که از یک سو خود با دسته جات طالبان پاکستانی درداخل کشور درجنگ است واز سوی دیگر گروه لشکر طیبه را دو باره سازمان داده است تا با جنگیدن با طالبان به اهداف عمق استراتیژیک درافغانستان یاری برسانند.