-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

مخالفت سید محمد «گلابزوی» نامتو «سورخلقی» با حکمتیار

او خانه اش در نزدیکی قرارگاه حکمتیار را ترک نکرده است. 


منبع معتبر از کابل گزارش کرد که دولت کابل تقریباً تمامی ساکنان منطقه ای را که درنزدیکی خانه بزرگ گلبدین حکمتیار قرار دارند، از خانه های شان بیرون کرده است. هیچ باشندۀ چهاردهی و دارالامان در نزدیکی قرارگاه نظامی گلبدین حق زنده گی و کشت گذار ندارند.
درین میان،  سید محمد گلاب زوی، «نامتو سورخلقی»  ساکن دارالامان خانه اش را که در نزدیکی محل اقامت گلبدین حکمتیار در دارالامان موقعیت دارد ترک نکرده و با درخواست دولت درین زمینه به شدت مقابله کرده است. وی با صراحت گفته است که من با این آدم ها سال ها جنگیده و یک قدم عقب نرفته ام؛ اکنون نیز خانه ام را به هیچ نیرویی تسلیم نمی کنم.

گلابزوی از طرفداران نورمحمد تره کی و مخالف سرسخت حفیظ الله امین بود. وی  پس از به صحنه آمدن جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق بر اریکه قدرت در شش جدی 1358 به نماینده گی از جناح خلق ( شاخه تره کی) به مقام وزارت داخله رسید و سپس وزارت مخابرات را رهبری کرد. او در دهه هشتاد میلادی ( سال های دهه شصت خورشیدی) قبله خلقی ها به شمار می رفت. گلابزوی از مخالفان سرسخت اخوانی ها و طالب است و هیچ گاه از موضع خویش عدول نکرده است. او یکی از فرزندان حفیظ الله امین را شب شش جدی با خود برد و زنده و مرده اش دیگر یافت نشد.