-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۳, چهارشنبه

آیا زراد خانه عربستان به تصرف ایران در نخواهد آمد؟

عربستان؛ فسیل های درحال مرگ، در منجلاب طلا وچشم چرانی و دیگرهیج! از مجموع گزارش های مختلف در باره سفر ترمپ به ریاض و ازدیدن صحنه ها و فیلم ها این احساس برای من دست داده است که طلاپرستان شبه جزیره عربستان به آخر خط رسیده اند ونجات شان به زور پول و جنگ افزارهای مهیب و پیشرفته امریکایی از محالات است. وضعیت چهل تار پوشان هراسیده و «کُپ شده» داد می زد که سیلاب تحول اجتماعی، بن بست سیاسی و سلطنت پوسیده، دست به هم داده و اوضاع را آبستن یک انفجار ساخته اند.
آن ها سراسر با طلا و چشم چرانی، حسرت ترشیده و بذل بی حساب از مهمانان استقبال کردند و مهمانان بی شک که ده ها به ریش و چهل تار های شان خندیده باشند! حال یک معمای حل ناشده بی جواب مانده است: این سلاح های فوق پیشرفته با سامانه های پیچیده ای که عقل طلاپرستان حتی از درک و شرح ظواهر چنین سلاح ها ناتوان است، به وسیله چه کسانی استعمال خواهند شد؟
ترمپ، که هدفش پر کردن خزانه امریکای «فلج» است، سهل به هدف خود رسید. حالا این ها مانده اند و جنگ با ایران و بستراجتماعی دگرگون طلب داخل عربستان.
آیا با شروع جنگ داخلی یا جنگ با ایران، این زرادخانه ها زمانی به تصرف ایرانی ها یا ارتش «نیابتی» یمن درنخواهد آمد؟ یا دربهترین حالت، که قید همه چیز زده شود، از سوی امریکا جا درجا تخریب و بی اثر نخواهند شد؟ من کدام آینده ای برای زرادخانه های عربستان نمی بینم؟ شما چطور؟