-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۸, دوشنبه

صدای پای سفربری بزرگ در شمال

حل معمای استعفای دکترضیاء والی تخار در اختیار چهار مرجع است: خودش، دکترغنی، دکترعبدالله و استخبارات منطقه.
تخار گذرگاه انتقال جنگ به سوی آسیای میانه است. کلید کنار زدن او دیرمدتی ناپدید نخواهد ماند. ضیاء یکی از اپراتیست های توانمند امور اطلاعاتی در افغانستان است و با این تحول، صدای پای سفربری بزرگ درشمال به گوش می رسد.