-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

امریکا یک تاجر است و به هرمسیری که منافعش باشد، بوی می کشد. غنی- اتمر و گلبدین برایش درهمان اندازه مطرح است. هرگاه از دست این ها کاری سر بزند که برای تاجر هزینه برداربوده و اوقاتش را تلخ کند، خیلی راحت روی می گرداند و دشمنش را چراغ سبز می دهد که بر شقیقه شان تیر خلاص بزنند. هرگاه درسطح داخل، قدرت مقاومت و همگرایی مردم علیه تروریزم و طالب پر رنگ باشد، امریکا خیلی راحت یا مسیر عوض می کند یا بی طرف کناری می ایستد. امریکا از هزینه جان و پول سخت هراس دارد.