-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۱, پنجشنبه

غارت گران را از حصارهای سمنتی کابل بیرون برانید

"داکتر مصطفی امید"
اشاره: تاریخ بشر سه پدیده غیر قابل مهار را تجربه کرده است: مرگ، سیل خروشان وخشم جوشان خلق...
پوپولیست هایی که هماره قیام سوم حوت 1358 را به رُخ مردم می کشند؛ اکنون خود را در حصار های اضطراری سمنت و آهن قلعه بند کرده اند.  آنانی که عمری در تفریق قیام تاریخ ساز خلق از بلوای واکنشی آمیخته با شکست وریخت دارایی های شهر سرگردانی کشیده اند؛ حالا  از طبل «جهاد» شان در برابر کشتارهای عظیم زنجیره ای صدایی برنمی خیزد.


"انس حقانی و 150 تن از سران تروریست های طالب نباید بیشتر از سه روز دیگر نفس بکشند."
"در مقابل هر هموطن شهید – یک زندانی طالب بیدرنگ اعدام شود"
هموطن مبارزم!
زمان ریختاندن اشک و سرائیدن شعر در مظلومیت هموطنان شهید ما به سر رسیده است. حالا زمان بسیج، اراده و عمل است. خواست بیدرنگ ملت اعدام "انس حقانی" و 150 زندانی طالب است.
در جمعه بزرگ فردا، "جمعه بسیج و بیداری" به دو مکان "ارگ و زندان پلچرخی" هجوم ببرید. یقین داشته باشید که طنین صدای قدوم تان، هر دو را به لرزه خواهد آورد و خائنین خایف به غیر از گفتن "لبیک" به درخواست تان، گزینه دیگری نخواهند داشت. اولین خواست بیدرنگ ملت اعدام "انس حقانی" و 150 زندانی طالب است.
هموطن!
مبادا فردا پیمان امروزت و خون دیروز هموطنان ات را فراموش کنی! 
مبادا فردا اراده ات سُست و پاهایت احساس ضعف برای پیوستن به "کاروان عدالت خواهی" کند!
مبادا فردا برگردی در حالی که کار ات نا تمام مانده باشد و "عدالت نسبی" هم برقرار نشده باشد!
هموطن! مبادا فردا به غیر از ندای "عدالتخواهی" به ندای دیگری پاسخ دهی!
رجز، شعر و زمزمه تو تا تحقق خواست هایت فقط دو بیت زیرین است:
"مبادمان که شرف را به ننگ نان بدهیم"
"به قاتلان هموطنان مظلوم ما امان بدهیم"
هموطن مبارزم فراموش نکنی که انس حقانی" و 150 تروریست دیگر طالب نباید بیشتر از سه روز دیگر نفس بکشند."
خائنین داخل نظام و همفکران طالب را بعداً زهر نوشانیده و به پایه های دار آویزان خواهیم کرد.
هر فرزند این کشور یک سرباز عدالتخواه است.

"هر نفر یک رسانه، شوئیم"