-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۳, شنبه

شمال درحال حاضر، وضع الجیش دایمی نیست؛ یک بزرگ راه ترانزیت در جنگ منطقه یی است. برای برخی ها شنیدن این واقعیت که شمال اکنون درمعرض یک تصفیه بزرگ قرار دارد تا نیروهای مجاهدین سیطره خود را کاملاً از دست بدهند؛ به طرزی کودکانه عصبانی می شوند. این عصبیت های فردی که بیشتر از سر جهالت است؛ هیچ چیزی را تغییر داده نمیتواند.
خداوندِ تکامل وتغییر، سخت قهار است.