-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۸, پنجشنبه

حنیف «اتمر»: دکترغنی باید به غائله خیمه ها خاتمه دهد

بحران تصمیم گیری درارگ برسر سرکوب و مقابله با رقبای قدرت و جنبش «رستاخیز وتغییر»

خبرواصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که ارگ درچنگال بحران تصمیم گیری در برابر شرکای سیاسی و همچنان نحوه برخورد با خیمه افرازی های روز افزون جنبش «رستاخیز و تغییر» گرفتار آمده است. گزارش می گوید که بین دکترغنی و اتمر به خصوص در رابطه به تکثر خیمه های اعتراضی در پایتخت اختلافاتی بروز کرده است و اتمر خواستار اقدام قاطع علیه خیمه سازی های معترضان است اما رییس جمهور از عاقبت اوضاع ترسیده است.
موقعیت حنیف اتمر به شدت آسیب پذیر است و تمام شرکای تنظیمی که تا یک هفته پیش او را «جلالتماب» خطاب می کردند، هم پذیری و ادامه مشارکت سیاسی را به برکناری اتمر از مقامش منوط دانسته اند.
 درگزارش آمده است که اتمر اکنون سرگرم ایجاد یک مرکز سوق واداره به هدف تشکیل یک جبهه جهادی برعلیه رقبای خویش است.
اقای اتمر گفته است که حکمتیار صاحب مجاهد واقعی است و این مجاهدین جعلی وکاغذی از روزی که وی به کابل آمده خود را در خطر می بینند چرا که میراث دار اصلی جهاد وارد عرصه شده است.
 حنیف اتمر به طرفداران خود اطمینان داده است که از وخامت اوضاع به تشویش نباشند. جمعیتی هاُ وپنجشیری ها و جهادی های ضمیمه این ها تا حال  معاش خور آمریکا  وکاسه لیسان سفارت خانه های خارجی بوده اند. این ها مجاهدین قلابی درلباس مذهب، املاک مردم را غصب و بیت المال وزمین های دولتی را چور کرده و برای چند نسل آینده خود  در بانک های خارجی  ذخیره کرده اند. آن ها هنوز   برای  دست بوسی سفیران خارجی  وبه اصطلاح کفار، آرایش کرده به هرسفارت در قطار ایستاده می شوند.  دخترهای ایشان  در پوهنتون های خارج  به بهانه های درس  نیکر پوشیده می گردند وحتی دختر ربانی  در مادلنگ  سهم گرفت  دختر چند تا مجاهدین نامدار  در پوهنتون آمریکایی ها در کابل  در صنف های مخلوط درس میخوانند  ولی این ها  رزق حرام را  به نام جهاد  به دست می آورند؛ خیلی طبقه  بی شرم هستند  برای پول هرکاری می کنند  و جهاد برای این ها گاو شیری است.
او با لحنی زننده، چند بار مخالفان خود را فاحشه های جهادی خطاب کرده است.
اتمر با استدلال این که معترضان خیابانی از سوی مجاهدین جعلی سازماندهی شده، تاکید کرده است که مخالفان ( شرکای تنظیمی اتمر- غنی در دولت) اگر زور می داشتند، همان روز  دولت را چپه  وکابل را چور می کردند؛  ولی یک اخطار  برای ایشان  کفایت کرد  حال هم نگران نباشد و مجبور می شوند خیمه های خودرای  جمع آوری کنند.

 اتمرتصریح کرده است که من این ها را  درست می شناسم و غیرت شان را هم دیده ام. سفارت آمریکا برای این ها  قبله است؛ هیچ کاری کرده نمی توانند؛ اگر رییس جمهور  به  مشوره من گوش بدهد با یک  چوب همه خیمه های ایشان  جمع آوری می شود 
روز اول که  ۹ نفر کشته شدند چه طور گریختند.