-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

پیشننهاد جبار قهرمان یک اقدام مدنی است


استاد عطا باید چلنج جبار قهرمان را با چلنج پاسخ دهد.
چلینج جبار قهرمان به استاد عطا محمد نور:
همین استاد عطا خود را زیاد با نفوذ فکر میکند؟! تفنگ خود را پس کن, سلاح خود را پس کن, کروزین خود را پس کند ... در همین مزار با او کاندید میشوم اگر من نبردم خود را در روضه شریف دار میزنم.