-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۳, شنبه

پیروزی های رستاخیز تغییر بر تیم کوچک عقب گرایان

دست آوردهای مبارزه جنبش رستاخیز برای تغییر!
ابو مسعود حامد 


۱- بازتاب ایستادگی جنبش رستاخیزبرای تغییردرگذارش نماینده سازمان ملل متحد درشورای امنیت این سازمان و تحت فشارقراردادن حکومت وحشت ملی

۲- تعلیق وظایف قوماندان گارنیزیون کابل، قوماندان امنیه کابل و معرفی آنان به سارنوالی

۳- توقف موقت تصفیه قومی در ادارات دولتی

۴- وادارشدن غنی به انتقال برخی از صلاحیت های خصب شده نهادها

۵- ملاقات نمایندگی سازمان ملل متحدبا اعضای جنبش رستاخیز

۶- حمایت جهانی از این جنبش وبرگذاری تظاهرات درحمایت از جنبش در کشورهای جهان.

۶- حمایت مجلس و مصوبه برخی ازخواست های جنبش در مجلس نمایندگان

۷- حصارکشی چهار اطراف ارگ ازترس جنبش رستاخیز

۸- روحیه گرفتن برخی از سازمان ها و گروه ها وجنبش ها بعد ازسرخوردگی و نا امیدی ها و آمدن دوباره به میدان مبارزه 

۹- تقویت جایگاه عبدالله درحکومت وحشت ملی بعداز مبارزه و مقاومت قهرمانانه جنبش رستاخیز

این ها دست وارد ملموس ایستادگی و مقاومت جنبش رستاخیزبرای تغییراست. 

پس ای ناباوران و بی همتان ترسو به پاخیزید و به مقاومت و مبارزه خویش ادامه دهیم تا به خواست های برحق مان دست یابیم.