-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

تغییر؛ تعویض حکومت ناکارآمد است نه ادامه آن

سازمان ملل که حامی تیم حاکم بر ارگ است حالا خود بیان می دارد که اگر در شیوه حکومت ‌داری افغانستان تغییری اتفاق نیافتد، این کشور با بحران های جدی ‌تر مواجه خواهد شد که کنترل آن دشوار خواهد بود.
تغییر؟ از کدام مسیر و چه گونه باید تغییر رونما شود؟ متاسفانه ارگ زیر آوار یک سو نگری گیرمانده و چانسی برای نجات ندارد. جامعه به اقطاب آشتی ناپذیر تقسیم شده و هرکسی تغییر را به معنای رسیدن به اهداف کوچک تیمی می فهمد. درچنین حالتی تغییر از طریق شورش ناگزیر آمدنی است و با دم و دعا هم نمی شود تغییری آورد که وضعیت را از بیخ دگرگون نکند. امریکا کشوری نیست که به خاطر گل روی اتمر- غنی یا گلبدین نیمه دوم کشور را نیز برعلیه خویش بشوراند.
وضعیت دارد آرام آرام یاغی می شود و اگر تغییری همه پذیر رونما نشود، سرنگونی از مجاری خشن آمدنی است. با اتمر و داود تره خیلی نمی شود به تنهایی نظام ساخت و مردم را اداره کرد.