-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۶, جمعه

آیا «انفجار» های زنخیره ای مردم را با هم متحد می کند؟

احتمال همسویی میان «رستاخیز تغییر» و «جنبش روشنایی» ضعیف است. هردو جناح، روی یک «دردمشترک» به راه افتاده اند اما دیدگاه و نگاه به آینده از نظر سیاسی بین شان «مشترک» نیست. هردو جریان محصول «انفجار» جنگی اند و از دل تجارب سیاسی درمیدان عمل بیرون نیامده اند. اهداف وچشم انداز هردو جریان به درستی مصوب و مکتوب شده نیست؛ هردو، هنوز دریک کشتی حالت اضطرار سوار است و هیچ یک نمی داند که سروته کار امروز و فردا را چه گونه به هم بیاورند. درچنین وضعیتی اگر حداقل هم آهنگی تاکتیکی هم بین دو طرف شکل بگیرد یک گام به جلو است. زمان و حوادث پیش رو به کمک خواهند آمد.