-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۱, یکشنبه

چرخش دو باره «طوق لعنت» درفضای ارگ کابل

ستاد دولتی طالب، حزب اسلامی وشورای امنیت ملی بار دیگر برای رویارویی خشونت بار با معترضان کابل آماده شده اند.
دکترغنی در دیدار با هیأت میانجی ولسی جرگه از احتمال بازداشت یک تعداد شخصیت ها که از «رستاخیز تغییر» حمایت می کنند، اطلاع داده است. این درحالی است که معترضان خواستار استعفای غنی- عبدالله و مجازات گل نبی واتمر اند.

بدین ترتیب، سلول های خفته دکتاتوری سنتی، در رگ وپود دستگاه حاکم بر ارگ، با گذر از کرختی ربع قرن، اکنون به سوی یک پویایی نا قانونمند دیگر جلو می خزد. غنی بدون اشاره به فریاد مردم ستم دیده و رسیده گی به پرونده تیراندازی و قتل جوانان معترض، دست به یک ضد حمله لفظی زده است.
این آخرین آزمایش خواهد بود که با گذر از دریای خون، فصل وباب منکرات تازه ای را در تاریخ مدرن برای خودش رقم بزند.
 این بار، علی رغم آن که دیدگاه منسوخ همه چیز خواهی، با توجیه کشتار بی موجب جوانان کابل، تشکیل اتحادیه دولتی طالب، حزب اسلامی، داعش و ارگ، همه گزینه ها را در دستور کار خود دارد، به نظر می رسد یک بار دیگر علیه جنبش تغییر درکابل به استفاده از زور متوسل شود.  معلق زدن های چپه مانند فتوا گیری از علمای مزدور داعش منش، تکثیر گروه های تبلیغاتی درشهر به هدف مسموم سازی اذهان مردم پریشان نسبت به نسل تحول طلب، مرده را به سخن آوردن ( گفتارمجددی) و ده ها مورد دیگر، نشانه هایی اند که اتحادیه زور و ترور، به سیم آخر زده است.

بنا برین، سران «رستاخیز تغییر» باید برای یک بار مقابله نا برابر تاریخی آماده باشند. این خطر وجود دارد که ستاد هم آهنگی طالب، حزب اسلامی وداعش درارگ، با تغییرظاهری رفتار، این جنبش را با یک ضربه محکم از عقب یا جناحین زمینگیر کند. برخی گزارش ها حاکی اند که آنان روی ترتیباتی کار کرده اند که به گونه غیر مستقیم کمر بیداری مردم را بشکنند. به کمک رهبر نما های لکسس سوار و برخی فرماندهان اجیر، سبوتاژ گسترده ای را شروع کرده اند. تا این دم، یک رشته تحرکات مشاهده شده و نفرات جبهه دولتی طالبان با شادمانی منتظر آغاز یک تعرض دیگر بر معترضان اند.