-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱, پنجشنبه

شوروی نتوانست؛ امریکا می تواند؟‌

روزنامه هوف پست به قلم وهاب روفی نوشت:‌ آموزه تاریخ افغانستان این است که با سربازان بیشتر نمی توان درهم شکست و فقط گیر افتاده درین کشور را تداوم می بخشد. جیمز ماتیس باید تاریخ تجاوزات بیرونی بر افغانستان را دو باره مرور کند. 
شوروی یا یک صدهزار نیرو، ۹ سال جنگید و زمینگیر شد. امریکا شانزده سال است که درگیر نبرد است و شخص ماتیس هم هفته گذشته اظهار داشت که ما درافغانستان درموقعیت پیروزی قرار نداریم. 
چرا؟ به خاطر‌آن که شورشیان در پاکستان پناه گاه های امن آموزشی و جایگاه هایی دراختیار دارند که حملات شان را از آن جا سازماندهی می کنند. اگر قریب ۱۰۹ هزار سرباز شوروی در برابر شورشیان خوردند. چه تفاوتی به میان آمده که ۴۰۰۰ سرباز امریکایی موفق به شکست شورشیان شوند؟ اگر در رفتار ارتش پاکستان به ویژه سازمان اطلاعاتی آن کشور تغییری اساسی رونما نشود همه امیدواری درین باره برباد می رود.