-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۲, جمعه

خطای نابخردانه لباس شخصی های حنیف «اتمر»


سران معیشت طلب شورای نظار و فرماندهان دزد و رخوت زدۀ «تنظیمی» در دو راهه قرار گرفته اند. حکومت درنامه خبری ارسال شده از ارگ، معترف است که خیزش خیابانی کار «فعالان مدنی» بوده است؛ اما تیراندازی بی باکانه نفرات گارنیزیون و قطعه گارد ریاست جمهوری، اکنون اوضاع را به یک نقطه غیرقابل بازگشت تقرب داده است. منابع حاضر درصحنه به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که قبل از آغاز تظاهرات، مأمورین مخفی شورای امنیت درهمه جا پرسه می زدند و با شروع کارزار، طبق دستورالعمل از بالا، دست به ایجاد نفاق و چند دسته گی در صفوف تظاهرات زدند. درحالی که هیچ یک از مظاهره چیان اسلحه ای در اختیار نداشتند، شبکه های وابسته به حنیف اتمر، مسیرطبیعی دادخواهی خیابانی را به بیرانه کشانیدند.

سازمان دهنده گان حرکت مدنی پیشاپیش از حضور لطیف پدرام، احمد سعیدی و جاوید کوهستانی شادمان نبودند و اجازه سخنرانی را به آن ها ندادند؛ اما هیچ یکی ازین تدابیر سبب نشد که ارگ طریق معقولیت در پیش نگرفت و حاضر به پذیرش مطالبات آنان نشد وبا زبان گلوله به میدان آمد. اکنون وضع چرخش پذیرفته و جاده های کابل با خون فعالان مدنی رنگین شده است و قرار گزارش ها، دسته جات مختلف اسلحه به دست تازه رسیده و تدارکات تازه ای در جریان است. 
ارگ وشورای امنیت، از گردان های مسلح اردوگاه ضد طالبان مستقر درشمال کابل هراسان است. ارگ با چنین اقدامی نابخردانه خود به خود جوانان را به سوی انبار های جنگ افزار سوق داده است. اکنون شعارها بر خروج طالبان از ارگ، اژدهای طالبان در دولت، استعفا سران دولت و اشغال ارگ متمرکز شده است.