-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۵, دوشنبه

هشدار جبهه ضد طالب- داعش به ارگ کابل


اردوگاه ضد طالبان خواستار برکناری حنیف «اتمر» وسران نهاد های امنیتی شد. صلاح الدین ربانی خواستار برکناری هرچه زود حنیف «اتمر» و سران سکتورهای امنیتی شد. 
سران ضد طالب- داعش پس از کشتارجوانان معترض کابل و ناکامی در حذف دسته جمعی سران این اردوگاه، در دو روز اخیر جلسات فشرده و دوامداری را با استاد سیاف و حامد کرزی، انورالحق احدی و دیگرجریان ها دنبال کرده اند. 

صلاح الدین ربانی زمانی برش سیاسی از خود ظاهر ساخت که دیگر کارد به استخوان رسیده و حتی رژیم غنی- عبدالله به روی جوانان معترض درکمال بی حرمتی به کرامت انسان، به کشتار دست زدند و به روی مردم فاضلاب پاشیدند. درحمایت ازین کردار بی پیشینه سفارت امریکا و جمع عظیمی از شخصیت ها و افراد طرفدار طالبان وداعش، از کانال های مختلف با توجیهات آشکار، از آتشباری به سوی جوانان معترض دفاع و حمایت کرده اند که این موضع گیری بی پرده، درتاریخ چهل ساله بحران جنگی افغانستان بی نظیر بود.
صلاح الدین از «تروردسته جمعی» سخن گفت و درقدم اول به طور مشخص خواستار برکناری حنیف «اتمر» و دیگر سران سکتورهای امنیتی به شمول رئیس امنیت ملی، وزیرداخله ووزیردفاع شد. وی بی پرده مدعی شد که تروریستان با حلقات داخل نظام همدست اند. وی اظهار امیدواری کرد که دکترعبدالله با بریدن از پروژه داعش- طالب، دو باره به جبهه ضد تروریزم محلق شود. این درحالی است که تا همین دو روز پیش، این چنین گزارش ها را از هر آدرسی مطرح می شد، به دیدۀ اعماض می نگریستند.
صلاح الدین گفت که بدون جمیعت اسلامی ادامه کار حکومت غنی- عبدالله معنا ومفهومی ندارد.