-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

روزخاکسپاری، مسئولیت امنیت ساحه از ما گرفته شد!

این آخرین قمار بزرگ است که باختش برای هر دو طرف بزرگ خواهد بود. برای جبهه ضد طالبان وداعش خیلی سخت خواهد بود که مانند دوره مقاومت، از هستی مملکت دفاع بکند.




علم «ایزدیار» روز خاک سپاری فرزندش، به تاج محمد می گوید که سوگواران روانه تپه بادام باغ اند. تدابیر امنیتی دارید؟ وزیر داخله اطمینان می دهد: ساحه به طور کامل تحت پوشش است. بعد از وقوع سه انفجار خونبار، علم ایزدیار از تاج محمد می پرسد: کجا شد پوشش امنیتی که گفته بودی؟
تاج محمد آرام و خونسرد می گوید: به دستور مقام ها مسئولیت تأمین امنیت از وزیر داخله گرفته شد و به امنیت ملی داده شده بود!
این آقای بی غم باش اگرشامل پلان نبود، از چه رو زحمتی به خود نداد پیگیری کند که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
بدین ترتیب، هیچ اگر ومگری درکار نیست؛ همه چیز از پرده برون افتاده. احتمالاً با این تفاوت که حنیف «اتمر» باید با فشار ونق زنی زیادی از سوی ارگ رو به رو باشد. قاعدتاً گل نبی احمدزی نیز زیرفشار باشد که چرا ساده لوحانه از حمله بالای مراسم جنازه خبر داده بود.
درهمان تپه باید بازی به آخر می رسید؛ اما همه نجات یافته اند. این آخرین قمار بزرگ است که باختش برای هر دو طرف بزرگ خواهد بود. برای جبهه ضد طالبان وداعش خیلی سخت خواهد بود که مانند دوره مقاومت، از هستی مملکت دفاع بکند؛ مگر این که معجزه ای حادث شود. متاسفانه هیچ کسی ازین خیمه شب بازی های وحشتناک خیری نخواهد دید. به نظر می رسد همه چیز به یک نقطه بی بازگشت رسیده است. دکترغنی با فریب کاری درمحضر نماینده گان خارجی حاضر به دادن دفترسیاسی برای طالبان شد؛ کاری که کرزی درزمانش به آن توفیق یافت مگر ثمره اش را به بعد ازانتخابات نگهداشته بودند. دکترغنی کی را فریب می دهد؟
دفترسیاسی طالب در ارگ دایر است. مرکزکوردیناتوری داعش- طالب به طور مشترک، امنیت ملی و مراجع خاص درتره خیل و بگرامی است.