-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۵, دوشنبه

راه نجات به روی سران «تنظیم» ها بسته شده است

شماری به این گمان اند که سردسته های «تنظیم» های ضد طالب درتلاش دفاع از افغانستان و منافع مردم اند. این خیال بیخی بی بنیاد است. آن ها درکمین حوادث غیرمترقبه برابر شده اند و آن چه برای شان مهم است «بچث» کردن سرومال خود شان است. این دسته جات زمانی که روی اسب مست عیش و «پیداوپناه» سوار بودند، درآسمان، خدا را و در زمین بنده گانش را سیال نمی گرفتند. البته این بار نیز دست های نا محسوس شبکه های استخباراتی ازهرطرف به طرف شان دراز است؛ مگر زمین زیرپای شان مثل گذشته محکم نیست و حتی اگر روی پشته های دالر هم پا بگذارند، خطر لغزیدن و سر به تالاق شدن شان اجتناب ناپذیر است. قانونمندی گذشت زمان و نوسانات جنگ همین است.