-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۶, جمعه

بازیگران سیاسی افغانستان ضرب صفر شده اند

به گزارش پی بی سی نیوزهاور، تورن جنرال دوگلاس لوت سفیر سابق امریکا درناتو گفته است که صرفا حضور سربازان این کشور درافغانستان درتغییروضع اثر قاطع ندارد. سربازان به تنهایی به رفع بن بست موجود توانا نیستند. علی الاصول افغانستان نیازمند یک تعامل سیاسی است. وی استدلال کرده که بازیگران مختلف درافغانستان از نظر سیاسی ضرب صفر شده اند  ودرین جا فساد بیداد می کند و همه چیز تابع روابط است و دولت افغانستان از دیر زمانی به این سو اسیر یک بن بست بوده است. مورد دوم بن بست افغانستان به همسایه ها به خصوص پاکستان است؛  تنها پاکستان نیست. به نقشه معادلات جیوگرافیک نظری بیاندازید این بن بست دراستقامت غرب با ایران، آسیای مرکزی و روسیه درشمال، درشمالی ترین نقطه با چین و درگستره شرق با هند به چشم می خورد. درنهایت، باید رویکرد عملیات نظامی بر پایان منازغه از طریق سیاسی بین دولت افغانستان وطالبان یاری برساند.