-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۲, دوشنبه

قابل توجه کهنه پرستان در ارگ

بانک جهانی می گوید که سه مشکل مهم که آینده افغانستان را با تهدید مواجه کرده، عبارت اند از گسترش فقر، نا امنی و رشد آهسته اقتصادی.  بانک جهانی می‎گوید، اگر وضعیت جاری کنترول نشود، امکان دارد، نظم اجتماع مختل گردیده و رشد اقتصادی با خطر بیشتر مواجه شود.