-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۹, جمعه

نبرد دپلومات ها درکابل/ خطرمعامله


تیم کوچک ارگ به تقابل ادامه می دهد.به گزارش منابع مقاومت مردمی درکابل، شورای امنیت ملی، دسته جات اپراتیفی ویژه ای را به هدف پرونده سازی علیه «رستاخیز تغییر» از طریق تهدید، تبلیغات ستیزه جویانه، بازی با ورق قومی، مأموریت دهی گروهی از اعضای ولسی جرگه زیرنام مذاکره، انتشار تصاویر دروغین و پره وجمپه بازی های «تنظیمی» به کار انداخته است.  
درگزارش آمده است که اگر چه مانور گروه های فشار داخلی همزمان با حفظ فشار دپلوماتیک ازسوی برخی سفارت های خارجی درحال افزایش است؛ اما در اراده جمعی «رستاخیز تغییر» کمترین خدشه ای وارد نکرده است. مردم به ستوه آمده، در برابر هرگونه فشار آماده مقاومت اند تا نخستین بنای احیا شدۀ استبداد تک گروهی و نقشه اندازی های ویرانگرخارجی را فروبریزاند. 
درحالی که بن بست سیاسی همچنان پا برجاست، ساعات کاری دپلومات های انگلیس، امریکا، هند، ایران وعربستان افزایش یافته است. سفیران کشورهای غربی تهدید ها را اولیه را کنار گذاشته و اکنون از میانجیگری سخن می گویند.
درگزارش تصریح شده است که هیچ گونه نرمش و یا تمایل به تغییر واصلاحات در اردوگاه انحصار به مشاهده نمی رسد. همچنان حکومت درتلاش معامله با منابعی است با همکاری برخی منابع «رستاخیز تغییر» از عقب خنجر بزند. همین نشانه ها عزم جزم مردم برای مقابله نرم علیه حاکمیت را دو چندان کرده است.