-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۷, شنبه

روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که بدون کاهش خشونت ها از سوی طالبان، حکومت افغانستان نمی تواند مردم خود را نسبت به مذاکره با طالبان قناعت بدهد. همچنان این روزنامه به نقل از مقامات امریکایی خبر داده است که درتماس های اخیر میان امریکایی ها و مقامات اسلام آباد، باب تازه ای به سوی فرصت های حل مسأله افغانستان باز شده است. مقامات پاکستان تایید کرده اند که امریکا در رابطه به بازی دوگانه پاکستان در بحث افغانستان شکیبایی از خود نشان می دهند. درعین حال آن ها منافع امنیتی پاکستان را نادیده نمی گیرند.