-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۳۱, چهارشنبه

قیام سراسری خیمه ها در راه است...

لمپن سالاری سیاسی در مجتمع ارگ، به جای تمکین و مدارا به حقوق حداقلی انسان، میله تفنگ و بربریت سنتی را انتخاب کرده است. گزارشنامه افغانستان به استناد منابع مقاومت مردمی خیر می دهد:

خونتای افراطی لانه گرفته در ارگ، در اوج لمپن سالاری سیاسی، به لگام گسیخته گی و بد مستی افتاده است. عربده آشکار دکترغنی از تربییون رسمی در توجیه سرکوب مردم، سبب اتحاد و خشم عمومی شده است. جنبش مخالف علیه خودکامه گری درحال گسترش است. اکنون درمحافل «مقاومت» مدنی و مردمی بحث ها از برپایی خیمه مرکزی در کابل فراتر رفته و تدارک برای سازماندهی قیام سراسری خیمه های ضد ارگ، طالب، گلبدین در مرکز وولایات درحال انجام است.

قیام خیمه ها بعد از عید رمضان آغاز می شود.

واحد مرگ موسوم به پی پی اس تحت فرمان غنی- اتمر می تواند حد اکثر با موج اعتراض مردم علیه بنیان گذاری خونتای قدرت یکه تاز از سوی ائتلاف طالب، ارگ، گلبدین در استقامت کابل دست به مقابله و مقاتله کوتاه مدت بزند. اما قلع وقمع قیام گران در ده ها محل تجمع مقاومت مردمی در سراسر کشور از توان خونتای ارگ فراتر خواهد بود.