-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

سیاف بازهم مامور دباغی پوست کهنه و رنگ رفته «برادران مجاهد» شد

برخی «نخبه» های خود خوانده و صاحبان جزایر کوچک سیاسی که از شانزده سال به این سو با روی گردانی از جبهه ضد طالبان (میراث بی زوال احمد شاه مسعود) هریک خود را به جرگه معامله های پرپول اتصال داده بودند، با آمدن حکمتیار به صحنه، از وحشت قالب تهی کرده اند.  در جلسات متعددی که درین چند هفته با استاد سیاف داشته اند، با خواهش و التماس، وی را مأمور کرده اند که با حکمتیار وارد مفاهمه و مذاکره شود تا برای نجات سلامت اسلام عزیز یک راه گنجشکک پیدا شود. مذاکره سیاف با حکمتیار حاصلی جز چرخیدن به دور باطل «برادری» که به سرعت درجهنم دشمنی سرنگونی می شود؛ چیزی دیگری نخواهد داشت. اجندای اصلی حکمتیار، شعله ور کردن جنگ داخلی خانه به خانه است تا قدرت خود به خود به طالبان انتقال یابد.