-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

«آریل شارون» کابل ضربه گیر حنیف «اتمر» شد

فرکسیون طالب- داعش مستقر در ارگ کابل، به قبول گزینه های ناخواسته سیاسی آماده شده است.


فرکسیون طالب- داعش مستقر در ارگ کابل، ازنظر تاکتیکی، به قبول گزینه های ناخواسته سیاسی آماده شده است. درصورت تایید برکناری «آریل شارون» کابل ( گل نبی احمدزی)  این بنای تازه ساز فاسد در نوبت های بعدی از  چند جای دیگر ترک خواهد برداشت.

 حتی اگر برکناری گل نبی چندی به تاخیر هم بیفتد، این کمپنی تولید فاجعه دیگر از رونق افتاده است. دربازی های عملیاتی همیشه یک قربانی حاضر و آماده از قبل گزینش می شود تا بعد از اجرای یک برنامه نا متعارف پر تاوان، سپر بلای آمر مافوق شود.  گل نبی احمدزی فاتح نبرد دربرابر جنبش روشنایی، عین سناریوی کشتار جوانان جنبش روشنایی را دربرابر جنبش دادخواهی «رستاخیز تغییر» به اجرا درآورد. سرکوب جنبش روشنایی از برکت همسویی محقق- خلیلی با حنیف اتمر و غنی، بی پاسخ ماند.
مجری جنایت اخیر- گل نبی- درماجرای جهش خیابانی مردم مجروح از ترور‌های سازماندهی شده سیاسی، چانس نیاورد و به قول عوام «بد زد» و خودش را محکوم دنیا و آخرت ساخت. علت این بود که  «مصرف» کشتار جنبش روشنایی در بدل باقی ماندن در خوان امتیازات وقدرت به حساب غنی- اتمر مجرا شد اما در آستانه ظهور جنبش «رستاخیز تغییر» دو اتفاق اشتباه آمیز رخ داد که روی اتمر و غنی را سیاه ساخت .
برعلاوه شوک خشماگین حاصل از سازماندهی «مادرانفجارات درتاریخ معاصر افغانستان» یکی آتشباری کاملن بی موجب و داوطلبانه گردان سرکوب به رهبری گل نبی احمد زی به سوی جوانان معترض نسبت به فضای خیانت و ترور دولتی و دیگر، افشای ترور سران جمیعت اسلامی که نیمی از حکومت را در دست دارد و از چند وچون اقدامات سری امنیتی به نحوی با خبر می شوند. اگر چنین چیزی فاش نمی شد سران جمیعت اسلامی در برابر شریکان امتیازی خویش تیغ نمی کشیدند و خون معترضان جوان را که از سیاه بازی های تنظیم ها و تکنوکرات نما های گداخو به ستوه آمده اند؛ به یک پول سیاه هم برابر نمی کردند.
اتمر- غنی از چه رو این چنین بی پرده و شتاب زده دست به کار حذف شده بودند؟ قطعاْ دلیل اصلی این است که آن ها خیلی زودهنگام فریفته حمایت بین المللی در اتاق های مشوره شدند. حالا متاسفانه چانس بازگشت به خط اول وضعیت نیست. از نظرمن، اتمر همانند احساساتی های ناکرده کار عمل کرد. چون تصور برین نبود که ورق کار برگشت بخورد و فاش شود و افزون برآن، ریسمان انقیاد ومعامله را درگردن بسیاری ها انداخته بودند. عاملی را که کاملا نادیده گرفته بودند، مردم، و عامل درزاطلاعات از منابع مختلف بود. خود را برای هر عاقبتی آماده کرده بودند.
حال سوال این است که شارون کابل به کجا خواهد رفت و چه گونه در محیط زنده گی خواهد کرد؟ شاید درحفاظ حصار و بادیگارد ها و امکانات بی حساب دولتی به حیاتش ادامه بدهد اما تا چه زمانی؟ اشباح افکارعمومی و ترس همیشه حاضر نفس به نفس او را همراهی خواهد کرد.