-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۳, شنبه

ادامه مقاومت مدنی درکابل؛ از دیوارهای سمنتی، بند آب بسازید

انجنیر قیام، مهندس نام آور زلزله شناسی، تیم ملیتاریست ارگ و مافیای دولتی را به چالش کشید.


قربانی های جنبش «رستاخیز تغییر» حکومت را به انجام یک رشته تغییرات نا دلبخواه مجبور کرده و ظاهراً گفته شده که موانع انسدادی پیچیده در کابل باید برطرف شوند.

درین میان، انجنیر صدیق قیام مهندس زلزله شناسی و یکی از تئوریسن های علم موسیقی، یک مشورت سازنده و سودمندی را عنوانی دولت کابل مطرح کرده است. وی گفته است:
موانع کانکریتی که از شهر برداشته می شوند، مسوولین دولت از آنها برای ساخت بند "للندر" و یا هم تحکیم دریای کابل استفاده کنند.

این درخواست ملی و انسانی با رویکرد های ملیتاریزم استیلا یافته بر ارگ کابل جور در نمی آید و این اقدامات فقط در چهارچوب یک اکت کوتاه مدت تنظیم شده است. علاوه برآن، رفع انسداد و موانع که کابل را به یک قشلۀ بی هویت نظامی بدل کرده است، از توان حکومتی که تحت همین نام مردم را به آتش بسته، بالا است. در زمان حامد کرزی نیز باری چنین فرمانی صادر شد که در نخستین وهله، ملل متحد وسفارت ها و مهمان خانه های خارجی با آن به مخالفت برخاستند و تهدید به قطع کمک های شان کردند.