-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۹, جمعه

پای شما در حلقه آهنین جاذبه سرنوشت ساز جيوپلتیک ما بند است

استولنبرگ دبیرکل ناتو گفت که آن ها افغانستان را ترک نخواهند کرد. او نیمه اصلی سخنش را تمام نکرد. این افغانستان است که با داشتن جاذبه سرنوشت ساز جيوپلتیک، ناتو و امریکا را رها نخواهد کرد
بحث منافع درازمدت و حیاتی مطرح است. آن چه درقید مرورایام باقی می ماند همانا نوعیت برخورد با مردم افغانستان است. دوره یک نوک زدن و عبور کردن سپری شده است. اکنون این سوال مطرح است که ناتو و امریکا چه راهی را در افغانستان اختیار کنند که این خطه، به قبرستان آن ها بدل نشود. خرج و خراجی نظامی آن هم برای نظامیان و قراردادی های خود شان، دیگر جواب نمی دهد. مردم نیز نسبت به فرافگنی های رسانه ای سران ناتو و امریکا بی باور شده اند. زنده گی هم سخت شده می رود و اوضاع درجهت دیگری درحال تغییر است. یگانه راه این است که به جای فریبکاری، مردم افغانستان را درخزانه های شان شریک کنند. هیچ راه دیگری نیست.