-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

چرا حامد کرزی با چرخبال در پغمان فرود آمد؟

 حامد کرزی می گوید که جنبش «رستاخیز تغییر» پیش خیمه  آشوب وجنگ  داخلی است.
 

 
خبرواصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که دکترغنی پول هنگفتی به دامن کرزی انداخته شده است تا ترتیباتی بدهد که بر طغیان جمیعت اسلامی به عنوان نیمه دوم حکومت با کمترین هزینه «تحت مدیریت» آورده شود. حامد کرزی سعی دارد خالیگاه به وجود آمده را به وسیله افراد خودش پر کند. یک دستگاه چرخبال برای رفتن حامد کرزی به دارالمشوره پغمان اختصاص داده شد تا «پیرهای طریقت» را وادارد که نگذارند اوضاع بیش ازین وخیم شود. کرزی برای دیدار با استاد سیاف، دکترانورالحق احدی، صبغت الله مجددی، استاد خلیلی، یونس قانونی، بسم الله محمدی و کسانی از خانواده مرحوم پیرسید احمد گیلانی در پغمان فرود آمد.
او تحت نام یک پارچه و نجات کشور از بحران به آن ها رفت تا آنان درکنار غنی- اتمر قرار بگیرند. بحث برین بوده که شاخه اصول گرای جمیعت را منزوی و کم وزن بسازند.  
درگزارش آمده است که گزینه حامد کرزی نیز جالب است. او در صورت خطا دادن پای جمیعتی های چالش آفرین از مناصب حکومت، کاندیدهای بی ماهیت، بی ملت و بی خاصیت را به عنوان جایگزین در نظر گرفته است:‌ ضراراحمد مقبل، رنگین دادفر سپنتا، دکترمشاهد، رامین و عبدالجبار تقوی.
درخبر قید شده است که «دربار کرزی رونق گرفته است واز دولت شدید حمایت میکند  وبا اشخاص مختلف  دید و ودادید دارد. کرزی در مورد  تظاهرات گپ می زند و آن را  پیش خیمه  آشوب  وجنگ  داخلی عنوان می کند  واین  جوانان  تظاهرات کننده را  بچه های نابالغ  واحساساتی می نامد.