-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۵, دوشنبه

پیشنهاد دکترجلالی؛ همه را درارگ «چنواری» کن

نظام انتحار، پسینۀ همان «چنواری» منسوخ است
جلالی گفت: همه را درحرم سرای ارگ جمع کن و دستور بده همه را چنواری کنند... همین حالی سروقت است؛ اگر دیر شد، چانس این کار از دست می رود!

جنرال ولی ازنزدیکان خانواده گی قسیم فهیم که در سال های 2001- 2002 به حیث مأمورویژه امنیتی درارگ کارمی کرد، دراواخرسال 1386 درگفت وگویی با من گفت:
بعد ازتشکیل حکومت «مؤقت» وقتی درارگ جلساتی برگزارمی شد، من همیشه درحاشیه حضورمی داشتم وبرخی اوقات حضورم نامریی می بود. دریکی ازین جلسات که درآن دکترزلمی خلیلزاد سفیرامریکا، جنرال دوستم، علی احمدجلالی ورئیس جمهور کرزی حضور داشتند، بحث برسرتقسیم کرسی های دولتی وچانه زنی داغ شد. درین حال علی احمدجلالی به ناگاه با لحنی برافروخته وبلند به کرزی گفت:
با این قوماندان های جنگی هرگزمشکل حل نمی شود و هرگزنظام ساخته نمی شود. پیشنهاد می کنم همه شان را درحرم سرای ارگ جمع کن ویک دستور بده همه را چنواری کنند... همین حالی سروقت است که اگر دیر شد، چانس این کار از دست می رود. مسأله حل می شود بدون این کار راه حل ممکن نیست!

او دوبار با اصراروابرام این موضوع را بیان کرد ومنتظرپاسخ رئیس جمهورماند.
کرزی به سوی خلیلزاد نگاه کرد. جنرال دوستم خاموش بود. اما خلیلزاد با کلماتی سنجیده شده گفت:

این عمل با سیاست امریکا درتضاد است. منافع امریکا درحذف دسته جمعی گروه های شامل درقضیه نیست. من که ازحکومت امریکا نمایندگی می کنم، با این طرح مخالفم!
سپس موضوع کمی سرد شد وحضاردرین باره بحث را ادامه ندادند.
جنرال ولی گفت: من همان روز به خانۀ فهیم رفتم وموضوع را گزارش دادم اما او گفت: نی فکرنکنم چنین گفته باشد!!

اشاره: برخی مشتاقان شبهه وثبوت می توانند جنرال ولی را درکابل ملاقات کنند و داستان سازی مرا زیرسوال ببرند.