-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۱, یکشنبه

غیراز سقوط، راه دیگری باقی نمانده

انحصار سیاسی در نظام کابل درتاریخ افغانستان بی سابقه است. حتی در دوره  ابلیس تربیه شده در دیره دون هندوستان- نادرشاه- چنین انحصاری زمخت دیده نشده بود. یک نفر، دست کم هشت کرسی بلند دولت را به دست خود گرفته است. حالا دکترغنی، به طور مستقیم رئیس جمهور، معاون اول، معاون دوم ( بدون غنی آب نمی نوشد) ، وزیردفاع، داخله، خارجه و رئیس امنیت است و برای تعیین والی یا سفیر، نیز در نقش امتحان گیر ظاهر می شود. مرگ گروه عبدالله همان معاش است و به اضافه خرده خرده استفاده جویی ها و تخصیص ماکولات و خرج دسترخوان.