-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

دکترغنی کاملن گروگان است

دکترغنی یکی از معدود حاکمان تاریخ افغانستان است که مطالعات فراگیری در بازبینی انتقادی تاریخ کشور دارد. او ماهیت، ساختار و قانونمندی تاریخ سیاسی ناساز، غیرعادلانه وغیرطبیعی این خطه را عمیقاً درک می کند. اما وی از نظر قدرت قومی و اجتماعی، بسان حامد کرزی سُست ریشه است. یعنی هم شرایط نمی گذارند و هم اطرافیانش اجازه نمی دهند که وی مطابق نسخ فکری و دیدگاه خودش اوضاع را مدیریت کند. این طور به نظر می رسد که وی گروگان سه عامل تعیین کننده است: جامعه جهانی، نادرشاه اندیشان امروزی و تهدید های سرکوب ناشدنی و رو به افزایش مخالفان قدرت که در نیمه دولت به خصوص ارگان های امنیتی و کشفی درفعالیت اند.