-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۹, دوشنبه

چهارده لعنت «مدنی» از قلم یک فعال مدنی

این چهارده «مشوره مفت» که در واقع به عنوان چهارده لعنت نرم مدنی به سوی کارگزاران «ستون پنجم» حواله شده، به قلم مبارزه قدیمی و رفیق سالیان همزنجیری درپلچرخی، انجنیرعزیز «رفیعی» به نوشت آمده است. این مشوره ها به لعنت  تیدیل شده اند زیرا هیچ گوش شنوایی برای این مشوره ها وجود نداشته است.


به جای تعیین حدود برای آزادی، حدود برای دهشت افگنان تعیین کنید!
چهارده مشورۀ مفت به رهبران حکومت وحدت ملی:

1. دروازه‌های معلوم و نامعلوم ورود به شهر کابل را به صورت دقیق تشخیص و زیرنظر بگیرید تا هیچ دشمنی با هیچ بستۀ یک تُنه و دو تُنۀ مواد انفجاری داخل شهر شده نتواند و چهار شنبۀ‌سیاه تکرار نگردد.

2. دستگاه‌های مدرن ردیابیِ مواد انفجاری و مخدر را در دروازه های شهر اعمار و نصب کنید.

3. شعبۀ توزیع نمبر پلیت را از پارلمان به ترافیک ببرید تا مردم باور کنند که پارلمان به قانون باور دارد.

4. برای مردم اطلاعات صادقانه و صریح بدهید. مردم را اجازه بدهید بدانند چه می گذرد.

5. وسایط دولتی را نمبر پلیت بدهید و از آن نظارت کنید. نگذارید فرزندان اراکین بلند پایه شماره عقب موتر پدرش را در پیشروی موتر بی اسناد خودش نصب و با آن کار های غیر قانونی کند.

6. به اراکین دولت توصیه کنید هرگز پیام های گمراه کننده و پوپولیستی به مردم و رسانه ها ندهند تا بی اعتمادی بیشتر نشود.

7. به سربازان‌تان پیش از شهید شدن کمک و از خانواده‌های قربانیان و شهدا دلجویی و مواظبت کنید.

8. بی‌اعتمادی حاد قومی را نه بر اساس تقسیم چوکی‌ها بلکه بر اساس عدالت اجتماعی و اصل شایستگی حل کنید. با چوکی ها مردم را منت دار نسازید، با خدمت مردم را عزت بدهید تا گرویده شوند.
9. تا زمانی که به باج گیران قوم چوکی بدهید، باور داشته باشید مردم با شما نخواهند پیوست. صدای مردم را بشنوید و شایسته ها را بگمارید.

10. برای شکل گیری یک فکر ملی و دریافت محور های اساسی منافع مشترک (به خصوص ثبات و توسعه) اشتغال زایی، حاکمیت قانون و ارایۀ خدمات بهتر و بیشتر برنامه ریزی کنید و مردم را درین برنامه ها شریک کنید.

11. در بخشی از جا ها که تدارکات دشمن از طرف شب صورت می گیرد قیود شبگردی را مطرح کرده راه دزدان را ببندید.

12. عدالت را با تطبیق قانون بر زورمندان به مردم نشان بدهید.

13. دیواری‌های برلینی را از شهر کابل بردارید و اجازه دهید مردم باور کنند در شهر زندگی می کنند نه در قلعۀ جنگی.

14. حدود و تعداد بادیگارد‌ها و مقدار سلاح را برای نماینده‌های پارلمان، وزیران، زور مندان، جنگ سالاران، قدرت مندان، مافیا و دیگران تعیین کنید؟! از سربازان اضافی شان چند فرقه بسازید تا با دشمنان بجنگند.
ادامه دارد!