-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۹, جمعه

پاسخ اصلی در عقب این پرسش پنهان است

نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله می‌گوید: "خوشبختانه موضوعی که در گذشته و حال روی آن تمرکز شده، تربیت پلیس ضد شورش است. به‌همین منظور در تشکیلات وزارت داخله، ریاست عمومی نظم و امن عامه داریم."

پاسخ به وضعیت بحرانی کنونی این نیست. پاسخ اصلی در عقب این پرسش پنهان است که این پلیس غیراز فرمان اتاق قومانده طالب دولتی و متحد داعش، فرمان چه کسانی را اجرا می کند؟ صدای معترض این است: "ما را هم تروریست می‌کشد، هم پلیس" تجربه دیگر خیزش ها نشان می دهد که چنین پلیسی سرانجام به زانو درمی آید یا منشعب شده و بخشی از آن لوله تفنگ را به سوی فرماندهان خویش می چرخاند. دلیلش این است که مردم با اراده ای استوار برخواسته های مشروع شان پای بفشارند؛ چنین چیزی اتفاق می افتد.
پلیسی که به قومانده گل نبی دست به کشتارزود هنگام زد، یک واحد خاص است که برای رسیدن به هدفی خاص در شرایط خاص، به مثلث خاص مستقر در ارگ خدمت می کند و به دادخواهی وخدمت به مردم هیچ ربطی ندارد. پلیس اجیراست که درنقش دسته مرگ عمل می کند.