-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۸, پنجشنبه

حکمتیار یک شنونده شکیبا نیست و پذیرش رنگ سفید شیر - درصورتی که وی آن را سیاه فرض کرده باشد- برایش بسیار دشوار است. اشتباه وی در ارزیابی مفهوم واژه «شهروند» درحجم اشتباهات سیاسی وی بود. مشکل این است که کسی از ندیمانش جرئت ندارد؛ یا نظری غیراز حکمتیار درمورد واژه شهروند ندارد تا برایش حالی کند کمی مطالعه کن. درین سال ها وی مشغول چه کاری بوده است؟ گیج کننده است. تفاوت مفهومی بین «تبعه» و و«شهروند» ابعاد فراگیر دارد. اما باید اصل قضیه را درک کرد؛ این سخنان همه اش «سیاسی» است مانند «مصطلحات ملی» همان مصطلحاتی که مجموعه ای از واژه های مسخ شده انگلیسی، اردو، پشتو و سانسکریت است.