-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۵, پنجشنبه

غنی- اتمر از انتحاری های ارزان و ملیشه های حکمتیار مغرور شده است

غنی- اتمر، در زورازمایی برای قدرت گستری در برابر ستون های دیگر قدرت مشارکتی ( جنبش، وحدت و جمیعت) نسبت به هر زمان دیگر مجهز تر و مسلح تر است. ارگ، برعلاوه حمایت آشکار امریکا و افراطیون تبارگرا، با جنگ ابزار هراس آور «انتحاری ارزان» و تمام نیروهای مسلح و غیر مسلح حکمتیارمجهز شده است. پیشدستی در حمله به مردم درکابل، از همین منبع قدرت آب می خورد. آیا ارگ، آینده را همین گونه شفاف و بی دردسر برای خودش تصویر کرده است؟
ائتلاف دکتاتوری جدید از آینده تصویر درهم و برهمی دارد. دلیلش این است که قدرت اطلاع رسانی در دست مردم است؛ عموم مردم مسلح اند؛ بخش زیادی از مردم، از نفس قضایا آگاه اند؛ نسل بالنده امروز یک چالش بزرگ است؛ یک دست سازی جابرانه نظام درتوان تیم ارگ نیست؛ حمایت جامعه جهانی، مشروط است؛ و بازیگران منطقه ای وارد صحنه اند. ائتلاف ارگ، چانس ضعیفی برای بازسازی رؤیا های قدرت انحصاری دراختیار دارد. احتمال واژونه شدن کل ماجرا قوی تر است. این وضع فریبنده است.