-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۹, دوشنبه

دکترغنی به شقیقه خود نشانه می رود


سراژدهای بدویت سیاسی را به هر بهای ممکن، بدون از دست دادن فرصت باید به سنگ واقعیت کوفت. زخم این بن بست عفونی شده است.
اشرف غنی: انسداد راه ها و ایجاد مزاحمت از سوی معترضان در کابل قابل قبول نیست.
هارون معترف: خیابان های که ( درنقشه سمت چپ) به رنگ سرخ نشانی شده اند، ساحات وزیر اکبرخان، شش درک و وزارت خارجه است که از طرف نهادهاي حكومتي، افراد زورمند، موسسات خارجی، سفارت خانه ها و ادارات دولتي به روي مردم بسته شده است.
حالا شما قضاوت كنيد كه بحران ترافيكِ شهر را چادر تحصن ايجاد كرده يا ادارات اين قلدرها؟!
اشاره: حالا شما بگویید معترف درست می‌گوید یا اشرف غنی؟