-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۹, دوشنبه

مرز گمشده اخلاق سیاسی درمحفل «ستون پنجم»

تفسیربی عیب سخنان معصوم استانکزی این است که کشتار ده جوان تحصیل یافته و بی گناه «قانونی» بود.


معصوم استانکزی درمحضر نماینده گان مجلس اظهار داشت: تظاهرات رستاخیز تغییر غیر قانونی بود، در اثر فیر معترضین دو پولیس زخمی شده.
سالم اساس رئیس جنایی پولیس می گوید: هیچ پولیسی در تظاهرات زخمی نشده است.

برفرض، درتظاهرات معترضان دو یا چند پلیس مجروح می شدند، تیراندازی قطعات ویژه وابسته به پروژه دولتی طالب- داعش، درکجای قانون افغانستان جواز شمرده شده است؟
مجریان پروژه نابودی دموکراسی نیم بند در افغانستان تصمیم خود را جزم کرده اند. آن ها از بحران رهبری در جبهه ضد طالب- داعش بهره برداری می کنند و درین خیال اند که گروگان گیری ارگ و سازه های قدرت، آخرالزمانی است. اما هنوز چشم به زاویه دیگری نبرده اند که  نشانه تلخ تراز دهن کجی های معامله گران «درون حکومتی»، گردش ظفرنمون آگاهی اجتماعی و قدرت مردم در صحنه و متغییر بودن اوضاع عمومی است که خواب کوته  نگران را آشفته می کند.  از همین روست که سران ستون پنجم درجهنم تشویش دست و پا می زنند.

غریدن های مقطعی براستانکزی پس از ترور استاد ربانی، او را به این نتیجه رسانده است که خشم شیر های دندان ریخته، زود تر از موعد درگلو های خود منادیان می شکند. استانکزی اکنون بر انگشت دکترغنی چشم دوخته است که با بهره وری از صلاحیتی که جامعه جهانی به ایشان تفویض کرده، هرلحظه می تواند سویچ حسابات بانکی دنیا پرستان تاریخ تیره شده را فشار دهد. فبها...مگر جامعه آگاه و لبریزاز انگیزه مقاومت ونجات، سیلابی است که پروای چند دلال به آخرخط رسیده را ندارد.

به این می گویند افتادن در پیچ و خم سردر گمی و فرو رفتن در چاه تاریک سقوط اخلاق سیاسی. از گل نبی احمد زی تا دکترغنی و دیگران تا امروز یک پلیس زخمی را به خبرنگاران معرفی نکرده اند. اما از اعتراف به قتل جوانان تحصیل کرده کابل سرباز می زنند. این راه چاره نیست. می توانید به خود تان دروغ بگویید؛ اما این دروغ افکارعمومی را علیه تان با قوتی ده برابر حساس می گرداند. دروغ گویی به تاریخ نیز، تاریخش گذشته است. 
ازین قرار، تیم نیابتی مستقر در ارگ لولیدن در تالاب لجاجت و رویارویی کارساز با مردم را برای نجات خویش برگزیده است. هنوز هم فرصتی برای عقب نشینی وجود دارد. نجات دایمی شما درتوان و تعهد امریکا نیست.