-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۳۱, شنبه

110 دستگاه باطری دربند برق سلما منفجر شد

 
جاوید «زیارتجاهی» گزارش کرد.
خدا عاقبت بند سلما را بخیر کند.
کمترازیک هفته میشود که بخشی ازسیستم های تولید برق دربند سلما ازسوی مهندسان هندی به کارمندان افغان شرکت برشنا سپرده شده است ، اما درنخستین دست آورد های این افراد غیر مسلکی ، دیروز یک صد وده باطری برق درین بخش درنتیجه یی بی پروائی های این کارمندان منفجرشده اند.
ارزش هریک این باطری ها پنج هزاردالرگفته شده است ، ونمونه های آنان دربازارهای کشورهای همسایه وجود ندارد 
گفته میشود هنگامی که این باطری ها منفجرشدند ، مسئولان افغان این بخش ، سرگرم ماهی گیری دربند سلما بودند .