-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه

باخت سیاسی و رایگان جنبش روشنایی


دکترغنی با هزینه تقریبن هیچ و با عرق ریزی سرور دانش و استاد کریم خلیلی، سرموقع توانست که فشار جنبش روشنایی را از سر خود «بچ» کرده و نیرو وانرژی لازم را برعلیه شبکه های «شورای نجات» اختصاص دهد. جنبش روشنایی در نخستین دور تعامل با محفلی که اسلحه انتحار را بالایش آزمایش کرده بود، زانو خماند.  موفقیت محفل درین است که از هول همسویی احتمالی جنبش روشنایی با شورای نجات و یا رستاخیز تغییر نجات یافت. جنبش روشنایی نه از نظرسیاسی ونه از منظر عملی هیچ چیزی به دست نخواهد آورد.
انفجار در نزدیکی اقامت گاه محمد محقق پیامی توجیهی کاذب به جنبش روشنایی است که اگر احتمالن به توصیه حکومت گوش نمی دادند، فاجعه دیگری در صف راه پیمایان اتفاق می افتاد! پیام این انفجار برای محمد محقق چنان عیان است که حاجت به بیان نیست.