-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۴, شنبه

رمضان بشردوست: کاش درافغانستان تولد نمی شدم


شما خود بیوگرافی جناب نامزد وزیر داخله را کہ خودشان انتشار دادہ اند ملاحظہ کنید.

اشاره: دکتربشردوست با آوردن نکات زیر، تنها سطح و سویه وزیر داخله را به چالش نکشیده؛ وی بر رخسار سیاه اهل ملاعنه مستقر در ولسی جرگه نیز چلیپا زده است که پیکان فساد ارگ چه آسان در سینه سوگند های شان نشست.


...
۱۔ نظر بہ سوانح جناب جاھد ایشان در سال ۱۳۴۴ تولد شدہ و در سال ۱۳۶۱بہ جھاد آغاز کردہ اند در حالیکہ صنف دوازھم را ھم قبلاً تکمیل کردہ بودند.
ھمہ میدانند کہ یک شاگرد مکتب اگر ناکام نماند وقتی در سن ھفت سالگی شامل مکتب میشود حد اقل ۱۲ سال لازم دارد تا مکتب را تمام کند یعنی زمانیکہ ۱۹ سالہ باشد در حالیکہ جناب جاھد قبل از سن ھفدہ سالگی لیسہ را تمام کردہ و بہ جھاد ھم آغاز کردہ بودند؟
چگونہ؟
آیا امکان دارد؟
۲۔ بہ ملاحظه سوانح ایشان در رشتہ نرسنگ در کشور پاکستان تحصیل کردہ اند، اما در کدام پوھنتون و یا انستیتیوت پاکستان؟
و یا ھم کدام کورس نرسنگ؟
معلوم نیست
۳۔ بہ این مورد خوب دقت کنید
با پیروزی جھادی ھا در سال ۱۳۷۱ کسی که نرس است و کورس نرسنگ را خواندہ دفعتاً به رتبه برید جنرالی ارتقا میکند
چگونہ؟
چطور؟
کدام قانون اجازہ میدھد تا بہ یک نرس رتبہ برید جنرالی داد؟
قانون دولت ربانی؟
۴۔ جناب جاھد نابغه بودہ؟
با ایجاد ادارہ موقت در ظرف یک سال توانسته حربی پوھنتون را تکمیل و دیپلوم خود را ھم با درجه عالی اخذ کند آن ھم در  در عین زمان که قوماندان فرقہ ۰۵۵ ھم بودہ!!
عجیب نیست؟
پوھنتون حربی یکسال است یا چهار سال؟
آیا شخصی اجازہ دارد در عین زمان ھم قوماندان فرقہ باشد و ھم محصل حربی پوھنتون؟
و این چه گونہ محصل پوھنتون حربی است که حتی قبل از محصل شدن برید جنرال بودہ؟؟؟
۵۔ و در سال ۲۰۰۲ رتبه تورن جنرالی را گرفته!
جالب نیست؟
نابغہ صاحب در ظرف یکسال پوھنتون حربی را تمام کردہ و در سال بعدش راساً تورن جنرال شدہ
حتی از سرعت برق ھم تیز تر!
۶۔ وظایف بعدی شان را ھم نظر به سرعت برق قیاس کنید
نوت: با دیدن چنین بیوگرافی ھا و ھمچو نامزد وزیر ھا انسان از ته دل آرزو میکند که کاش در افغانستان تولد نمیشد.
این ھا اصلاً بنام شرم چیزی را نمی شناسند
نظام عسکری و نھاد ھای تحصیلی افغانستان را چنین مسخرہ کردن چقدر زشت است.
فردی که از سند فراغت مکتب تا رتبه جنرالی اش ھمه اش جعلی باشند باشند آیا خواھد توانست منحیث وزیر داخلہ به افغانستان خدمت کند؟
آیا بھتر نبود بجای این ھمہ ساختہ کاری و ساختن این بیوگرافی مضحک صادقانہ می نوشتند کہ تا صنف دھم مکتب درس خواندہ و بعدش ھم در تمام عمرش با شورای نظار بودہ، آیا این طور بھتر نبود؟
حد اقل واقعیت را بیان میداشتند.