-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه

اسفبار ترین حدیث قرن

گلبدین حکمتیار:
فخر می کنیم که در برابر هیچ دشمنی تسلیم نشدیم، محرومیت کشیدم؛ ولی به دشمن سر خم نکردیم.
لطف الهی را سپاسگزاریم که مرتکب اشتباه نشدیم و با حکومت های دست نشانده و مفسد کنار نیامدیم و به اشغالگران سر اطاعت خم نکردیم.