-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۵, پنجشنبه

چرا ما نمی توانیم از افغانستان خارج شویم؟

چرا ما نمی توانیم از افغانستان خارج شویم عنوان مقاله ای است که جینی ویف وود از بنیاد پژوهشی میراث نگاشته است. او تکیه برین نکته کرده که اردوی ملی افغانستان با تمام قدرت تجهیز ونیرومند شود و نیازی به حضور قوای غربی نیست. اما وی این از فهم این راز مطلع نیست که امریکا و غرب هیچ گاه روی دریا خانه نمی سازند و به ظهور رسانیدن یک اردوی مهیب و پرقوت در جغرافیایی جنجالی به نام افغانستان بنا نمی کند. نه به فایده غرب است و نه پاکستان چنین اجازه ای را می دهد.

وی می نویسد  واقعیت این است: ارتش افغانستان از تجهیز کامل خیلی به دور است، اما این مساله هدف اصلی نیست، هدف در افغانستان این است که نیروهای امنیتی اش تا آن جا قوی شوند که خود شان بدون حضور ده ها هزار نیروی غربی به حساب شورشیان برسند. هدف ما باید همین باشد، نه کمتر نه بیشتر. عدم تمرکز درین مساله و از بین بردن فرصت برای حل وفصل قضیه درین مسیر می تواند پی آمد های فاجعه باری را درقبال داشته باشد. ما نباید بیشتر از آن چه را که در عراق روی داد در نظر بگیریم، زمانی که دولت اوباما جنگ را متوقف کرد و سرانجام نیروهای ما را بیرون آورد. ما نباید اشتباهی را که درعراق مرتکب شدیم درافغانستان تکرار کنیم.  این جنگ یک نسل است که نسل به تعهدات نسل بعدی مرتبط است.