-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۸, یکشنبه

تشدید امباق سازی های سیاسی ارگ در شمالی

قرار گزارش، دکترانورالحق احدی رهبر حزب افغان ملت در دیدار با عطا نور و استاد سیاف، یک سویه سازی نظام دولت وحکومت از سوی ارگ را مورد بحث قرار داده است. درمذاکرات اخیر رهبران مخالف ارگ از اقدامات پیگیر دکترغنی در جهت تشدید رقابت های قومی و منطقه ای و امتیازدهی مالی و مناصب دولتی به شماری از چهره های سیاسی و فرماندهان محلی به شدت ابراز نگرانی کرده اند.اشاره آن ها به ایجاد یک اجماع سیاسی بر محور قوماندان الماس و شکار و استخدام برخی چهره های دیگر است که به منظور دیوارکشی و جلوگیری از گسترش نفوذ شورای نجات انجام گرفته است.